Hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bao gồm?

Hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bao gồm?

Xét trên quy định của các văn bạn dạng pháp luật Việt Nam và những điều ước quốc tế Việt Nam tham gia, quyền sở hữu trí tuệ đã được bảo hộ toàn vẹn, cơ bạn dạng thích hợp với pháp luật quốc tế, Việt Nam cũng có những cơ quan nhà nước chuyên ngành và các tổ chức xã hội – nghề nghiệp đại diện, dịch vụ nhằm thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Nhận thức về quyền sở hữu trí tuệ cũng như bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các công chức nhà nước cũng như của đồng chí đã có những chuyển biến đáng kể..

XEM THÊM: Nguyên nhân, triệu chứng và phương pháp điều trị bệnh ù tai

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế sâu rộng, sự phát triển của công nghệ mạng và kỹ thuật số, những hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có xu hướng tăng thêm với những biểu hiện hết sức nhiều chủng loại, phức tạp. Mục đích của việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ chủ yếu là lợi nhuận, kể cả những hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan tới quyền tác giả. Cơ chế bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong quy định pháp luật còn rất phức tạp, nhiều quy định không cụ thể, khó thực hiện. Việc xử lý các hành vi xâm phạm của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa đạt hiệu quả thiết thực, từ đó làm giảm hiệu lực của việc bảo hộ đối với quyền sở hữu trí tuệ. Những điều này thưởng thức cơ chế pháp lý bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cũng phải được thường xuyên hoàn thiện để thích hợp với những thay đổi nhanh chóng của thực tiễn thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam.

Hiểu một cách chung nhất, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là việc sử dụng các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ để tạo ra một sản phẩm, quy trình hoặc một phần, bộ phận cấu thành sản phẩm hoặc quy trình nhưng mà không có sự đồng ý của chủ thể quyền, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Thông thường, mục đích của việc sử dụng là vì lợi nhuận hoặc vì mục đí riêng của tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi xâm phạm. Pháp luật quy định những căn cứ để xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ biểu hiện qua rất nhiều hành vi cụ thể, tùy theo từng đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ và ngày càng có thêm những hành vi thế hệ. Vì vậy, pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cần có tính linh hoạt rất cao.

Những hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ xác định theo từng đối tượng cụ thể và được quy định trong Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, được sửa đổi, bổ sung bằng Luật năm 2009, tại các Điều 28, 35, 126, 127, 129, 130 và 188.

Hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bao gồm?
Hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bao gồm?

Hành vi xâm phạm quyền tác giả 

1) Chiếm đoạt quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học.

2) Mạo danh tác giả. 3) Công bố, phân phối tác phẩm nhưng mà không được phép của tác giả.

4) Công bố, phân phối tác phẩm có đồng tác giả nhưng mà không được phép của đồng tác giả đó.

5) Sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại tới danh dự và uy tín của tác giả.

6) Sao chép tác phẩm nhưng mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, trừ trường hợp quy định tại Điểm a và Điểm đ Khoản 1 Điều 25 của Luật Sở hữu trí tuệ.

7) Làm tác phẩm phái sinh nhưng mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh, trừ trường hợp quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 25 của Luật Sở hữu trí tuệ.

8) Sử dụng tác phẩm nhưng mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, không trả tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khác theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 25 của Luật Sở hữu trí tuệ.

9) Cho thuê tác phẩm nhưng mà không trả tiền nhuận bút, thù lao và quyền lợi vật chất khác cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả.

0) Nhân bạn dạng, sản xuất bạn dạng sao, phân phối, trưng bày hoặc truyền đạt tác phẩm tới công chúng qua mạng truyền thông và các phương tiện kỹ thuật số nhưng mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

11) Xuất bạn dạng tác phẩm nhưng mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

12) Cố ý hủy bỏ hoặc làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.

13) Cố ý xoá, thay đổi thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử có trong tác phẩm.

14) Sản xuất, lắp ráp, chuyển đổi, phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu, bán hoặc cho thuê vũ trang khi biết hoặc có cơ sở để biết vũ trang đó làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.

15) Làm và bán tác phẩm nhưng mà chữ ký của tác giả bị giả mạo.

16) Xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bạn dạng sao tác phẩm nhưng mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

XEM THÊM: Bệnh nhân mắc hội chứng ruột kích thích uống thuốc gì?

Hành vi xâm phạm các quyền liên quan 

1) Chiếm đoạt quyền của người biểu diễn, nhà sản xuất bạn dạng ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng.

2) Mạo danh người biểu diễn, nhà sản xuất bạn dạng ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng.

3) Công bố, sản xuất và phân phối cuộc biểu diễn đã được định hình, bạn dạng ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng nhưng mà không được phép của người biểu diễn, nhà sản xuất bạn dạng ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng.

4) Sửa chữa, cắt xén, xuyên tạc dưới bất kỳ hình thức nào đối với cuộc biểu diễn gây phương hại tới danh dự và uy tín của người biểu diễn.

5) Sao chép, trích ghép đối với cuộc biểu diễn đã được định hình, bạn dạng ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng nhưng mà không được phép của người biểu diễn, nhà sản xuất bạn dạng ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng.

6) Dỡ bỏ hoặc thay đổi thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử nhưng mà không được phép của chủ sở hữu quyền liên quan.

7) Cố ý hủy bỏ hoặc làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền liên quan thực hiện để bảo vệ quyền liên quan của mình.

8) Phát sóng, phân phối, nhập khẩu để phân phối tới công chúng cuộc biểu diễn, bạn dạng sao cuộc biểu diễn đã được định hình hoặc bạn dạng ghi âm, ghi hình khi biết hoặc có cơ sở để biết thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử đã bị dỡ bỏ hoặc đã bị thay đổi nhưng mà không được phép của chủ sở hữu quyền liên quan.

9) Sản xuất, lắp ráp, chuyển đổi, phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu, bán hoặc cho thuê vũ trang khi biết hoặc có cơ sở để biết vũ trang đó giải

mã trái phép một tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

10) Cố ý thu hoặc tiếp tục phân phối một tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa khi tín hiệu đã được giải mã nhưng mà không được phép của người phân phối hợp pháp.

Hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế sắp đặt 

1) Sử dụng sáng chế được bảo hộ, kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ hoặc kiểu dáng công nghiệp không khác biệt đáng kể với kiểu dáng đó, thiết kế sắp đặt được bảo hộ hoặc bất kỳ phần nào có tính nguyên gốc của thiết kế sắp đặt đó trong thời hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ nhưng mà không được phép của chủ sở hữu;

2) Sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế sắp đặt nhưng mà không trả tiền đền bù theo quy định về quyền tạm thời quy định tại Điều 131 của Luật Sở hữu trí tuệ.

Hành vi xâm phạm quyền đối với kín đáo kinh doanh 

1) Tiếp cận, tích lũy thông tin thuộc kín đáo kinh doanh bằng cách chống lại các biện pháp bảo mật của người kiểm soát hợp pháp kín đáo kinh doanh đó;

2) Bộc lộ, sử dụng thông tin thuộc kín đáo kinh doanh nhưng mà không được phép của chủ sở hữu kín đáo kinh doanh đó;

3) Vi phạm hợp đồng bảo mật hoặc lừa gạt, xui khiến, mua chuộc, ép buộc, dụ dỗ, lợi dụng lòng tin của người có nghĩa vụ bảo mật nhằm tiếp cận, tích lũy hoặc làm bộc lộ kín đáo kinh doanh;

4) Tiếp cận, tích lũy thông tin thuộc kín đáo kinh doanh của người nộp đơn theo thủ tục xin cấp phép kinh doanh hoặc lưu hành sản phẩm bằng cách chống lại các biện pháp bảo mật của cơ quan có thẩm quyền;

5) Sử dụng, bộc lộ kín đáo kinh doanh dù đã biết hoặc có nghĩa vụ phải biết kín đáo kinh doanh đó do người khác thu được có liên quan tới một trong các hành vi quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản này;

6) Không thực hiện nghĩa vụ bảo mật quy định tại Điều 128 của Luật Sở hữu trí tuệ.

Hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu

1) Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ trùng với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó;

2) Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ tương tự hoặc liên quan tới hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ;

3) Sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ trùng, tương tự hoặc liên quan tới hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ;

(4) Sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng hoặc dấu hiệu dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm từ nhãn hiệu nổi tiếng cho hàng hóa, dịch vụ bất kỳ, kể cả hàng hóa, dịch vụ không trùng, không tương tự và không liên quan tới hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng.

Hành vi xâm phạm quyền đối với hướng dẫn địa lý 

1) Sử dụng hướng dẫn địa lý được bảo hộ cho sản phẩm mặc dù có nguồn gốc xuất xứ từ khu vực địa lý mang hướng dẫn địa lý, nhưng sản phẩm đó không phục vụ các tiêu chuẩn về tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm mang hướng dẫn địa lý;

2) Sử dụng hướng dẫn địa lý được bảo hộ cho sản phẩm tương tự với sản phẩm mang hướng dẫn địa lý nhằm mục đích lợi dụng tên tuổi, uy tín của hướng dẫn địa lý;

3) Sử dụng bất kỳ dấu hiệu nào trùng hoặc tương tự với hướng dẫn địa lý được bảo hộ cho sản phẩm không có nguồn gốc từ khu vực địa lý mang hướng dẫn địa lý đó làm cho người tiêu dùng hiểu sai rằng sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực địa lý đó;

4) Sử dụng hướng dẫn địa lý được bảo hộ đối với rượu vang, rượu mạnh cho rượu vang, rượu mạnh không có nguồn gốc xuất xứ từ khu vực địa lý tương ứng với hướng dẫn địa lý đó, kể cả trường hợp có nếu hướng dẫn về nguồn gốc xuất xứ thật của hàng hóa hoặc hướng dẫn địa lý được sử dụng dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm hoặc được sử dụng kèm theo các từ loại, kiểu, dạng, phỏng theo hoặc những từ tương tự như vậy.

Hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong quyền sở hữu công nghiệp 

1) Sử dụng hướng dẫn thương mại gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, hoạt động kinh doanh, nguồn gốc thương mại của hàng hóa, dịch vụ;

2) Sử dụng hướng dẫn thương mại gây nhầm lẫn về xuất xứ, cách sản xuất, tính năng, chất lượng, số lượng hoặc đặc điểm khác của hàng hóa, dịch vụ; về điều kiện giúp đỡ hàng hóa, dịch vụ; | 3) Sử dụng nhãn hiệu được bảo hộ tại một nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định cấm người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu sử dụng nhãn hiệu đó nhưng mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên, nếu người sử dụng là người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu và việc sử dụng đó không được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu và không có lý do chính đáng;

N 4) Đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng hoặc sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại được bảo hộ của người khác hoặc hướng dẫn địa lý nhưng mà mình không có quyền sử dụng nhằm mục đích chiếm giữ tên miền, lợi dụng hoặc làm thiệt hại tới uy tín, tên tuổi của nhãn hiệu, tên thương mại, hướng dẫn địa lý tương ứng. | Hành vi sử dụng hướng dẫn thương mại bao gồm các hành vi gắn hướng dẫn thương mại đó lên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch kinh doanh, phương tiện quảng cáo, bán, quảng cáo để bán, tàng trữ để bán, nhập khẩu hàng hóa có gắn hướng dẫn thương mại đó.

XEM THÊM: Chẩn đoán hội chứng ruột kích thích theo tiêu chuẩn rome 3, rome 4

Hành vi xâm phạm quyền đối với giống cây trồng 

1) Khai thác, sử dụng các quyền của chủ bằng bảo hộ nhưng mà không được phép của chủ bằng bảo hộ;

2) Sử dụng tên giống cây trồng nhưng mà tên đó trùng hoặc tương tự với tên giống cây trồng đã được bảo hộ cho giống cây trồng cùng loài hoặc loài liên quan gần gũi với giống cây trồng đã được bảo hộ;

3) Sử dụng giống cây trồng đã được bảo hộ nhưng mà không trả tiền đền bù theo quy định tại Điều 189 của Luật Sở hữu trí tuệ. 5.1.2. Căn cứ xác định hành vi xâm phạm, tính chất, mức độ của hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

#Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là gì
#Các vụ án xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
#Vi dụ về vi phạm quyền sở hữu trí tuệ
#Biện pháp xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
#Luật sở hữu trí tuệ
#Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam
#Quyền sở hữu trí tuệ
#Luật sở hữu trí tuệ 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *